torsdag 9 juni 2011

Nationella mål för kulturmiljösektorn

Tidigare fanns ett antal nationella mål för kulturmiljöområdet, de var:

  • Ett hållbart och försvarat kulturarv.
  • Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som drivande kraft i omställningen.
  • Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för de egna kulturmiljöerna, nationellt och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Det första målet är ganska enkelt, det kan man förhålla sig näst intill instrumentell till. Det handlar i princip om att tillämpa den befintliga lagstiftningen. Vår lagstiftning är stark, den springande punkten är resurser och att tillämpningen av lagen skiljer sig åt mellan olika delar av vårt land. Punkt två och tre på listan är knivigare. De kräver ett helt annat arbetssätt än det som kulturarvsförvaltningen tillämpar i Sverige idag. Kulturpolitiken har sedan dess skrivits om, relevanta mål för kulturarvet och kulturmiljön står nu snarare att finna bland de nationella miljömålen än bland målen för kultursektorn. Målen för kulturmiljöområdet finner man under följande nationella miljömål (Miljömålsportalen):

Det första miljömålet, begränsad klimatpåverkan, har indirekt med kulturarvet att göra. Ett förändrat klimat påverkar som vi kommer att se kulturarvet. Påverkan är såväl positiv som negativ, men sannolikt mest negativ.

Det andra miljömålet, frisk luft, har en kulturarvsrelaterad indikator: påverkan på runinskrifter. I snitt 93% av runorna var intakta vid det första dokumentationstillfället. Vid en nylig uppföljning var bara 81% intakta.

Det tredje miljömålet, bara naturlig försurning har även det runinskrifter som indikator. Det har ytterligare en kulturarvsindikator, nedbrytning av arkeologiskt material i jord.

Det tolfte miljömålet, levande skogar har en tydlig kulturarvsindikator: andel skadade fornlämningar vid skogsbruksåtgärder. Tendensen är oroväckande.

Det trettonde miljömålet, ett rikt odlingslandskap har även det en kulturarvsindikator: kulturspår i odlingsmark.

Det femtonde miljömålet, god bebygd miljö har flera kulturarvsindikatorer: antikvarisk kompetens; byggnadsminnen; planering kulturmiljö. Det sistnämnda är kanske det som är mest oroande. Andelen kommuner som har planer för kulturmiljön är minskande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.