onsdag 1 april 2015

Kunskapsskafferiet i skogen är stort och outforskat

För lite drygt 10 år sedan arrangerade jag en konferens på Jönköpings Länsmuseum. Temat var "Vårt kunskapsskafferi i skogen", dvs hur dålig koll vi egentligen har på våra skogliga fornlämningar. Konferensen resulterade i en publikation.
Jag återupptäckte publikationen för några dagar sedan. Vi städade lite i bokhyllan. Det som slog mig är att temat är lika nästan lika relevant nu som det var då.

Hur menar han nu? Kanske någon undrar. Jo jag arbetar för närvarande med ett projekt åt länsstyrelsen, ett uppföljningsprojekt där den nya kunskap som alla vindkraftärenden i Halland gett oss.

I korthet kan man konstatera att ca 500 nya lämningar registrerats i Halland. Fördelningen ser ut såhär utifrån de inventeringar som hittills gåtts igenom, tendensen torde vara ungefär densamma även om vi fick tillgång till samtliga* inventeringar:
En mycket liten del av vindkraftprojekten har fått bekosta förundersökningar. Men det fåtalet förundersökningar som gjorts har ändock gett intressanta fingervisningar om hur det halländska landskapets olika topografiska lägen hanteras under olika tider. I vanliga fall beaktar den antikvariska verksamheten primärt fornlämningar i slättbygd och i någon mån i kustlandskapet. Då är järnålderns mellersta del nästan helt osynlig, eller i vart fall väldigt ovanlig. Så verkar det inte vara i de höglänta delarna av Halland, i grafen nedan har 14C-dateringar och daterande fynd ställts samman för att bli överblickbara:
Kanske är det så att det vi saknar i slättbygden finns på höjderna. Vad det har för kulturhistorisk betydelse coh orsakssammanhang kan vara värt att fundera över. Förhoppningsvis får jag anledning att komma tillbaka till det i framtiden.
____________________
* Notera att vi inte har tillgång till alla inventeringar som gjorts, eftersom utredningar etapp 1 kan göras på företagarens initiativ så finns det ett antal inventeringar där resultaten bara delgivits företagaren och inte myndigheter och antikvariska arkivinstitutioner.
________________________
Projektet finansieras av Energimyndigheten och administreras av Länsstyrelsen Hallands län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.