onsdag 16 september 2015

I och kring Brunerör

- Att undersöka hur generationer av människor formade kustbygden mellan Trönningeåns och Fylleåns utflöden i Kattegatt under äldre järnålder.


I åkermark strax söder om Halmstad vid Kistinge industriområde har Kulturmiljö Hallands arkeologer precis dragit igång en av de mest omfångsrika arkeologiska utgrävning som hittills utförts i Halland. Cirka 41 000 m² yta banas för närvarande av med hjälp av grävmaskin samt skyffel och spade. Undersökningen utförs inför kommunens detaljplanering av området.

Den dryga 4 hektar stora undersökningsytan rymmer fornlämning Eldsberga 145:1 och 145:2 med boplatslämningar från främst äldre järnålder. Vid den arkeologiska utredningen och förundersökningen som föregått slutundersökningen utkristalliserade sig ett anläggningsrikt område med bland annat huslämningar och ugnar. Utifrån fynd, hustyper och daterade kolprover insamlade i ugnslämningar och härdar daterades boplatsen till förromersk järnålder, romersk järnålder och tidig medeltid, dvs. från cirka 500-talet f.Kr. till 1100-talet e.Kr. 
Samtidigt som boplatsen nu banas fram undersöks två närbelägna gravar, Eldsberga 37 och 144, två stensättningar belägna i lövskogen strax sydväst om boplatsen. Den ena av dem, Eldsberga 37, var känd sedan tidigare under namnet Brunerör och figurerar även i flera sägner kopplade till platsen.  Den andra av dem utgörs av en något mindre stensättning som påträffades vid den arkeologiska utredningen under en tät vegetation av buskar, sly och träd.

Den arkeologiska undersökningens primära inriktning är att nå kunskap om hur generationer av människor formade bosättningen och brukade denna som en del av kustbygden mellan Trönningeåns och Fylleåns utflöden i Kattegatt. Den kronologiska tidsram som står i fokus för den arkeologiska undersökningen är yngsta bronsålder till folkvandringstid.

Vid undersökningarna av de två gravarna söker vi klarlägga spår efter handlingar som kan relateras till ritualer och gravarnas sammanhang både tids- och miljömässigt till de närbelägna gårdarna i Eldsberga 145.


Undersökningen som just har startat kommer att pågå till den 6 november 2015. Vi kommer löpande att rapportera om undersökningen på Kulturmiljö Hallands facebooksida, med inlägg taggade #brunerör.
Avbaning av boplatsområdet

 Eldsberga Raä 37, Brunerör från ovan


Den mindre stensättningen, Eldsberga Raä 144 från ovan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.