tisdag 26 mars 2013

Om vindkraft och kulturmiljö


Under ett par års tid drev Kulturmiljö Halland i samarbete med bland annat Jönköpings läns museum ett projekt om vindkraft & kulturmiljö. Projektet finansierades genom medel från Energimyndigheten i ett forskningsprogram som administrerades av Naturvårdsverket. Ambitionsnivån i forskningsprogrammet är hög, publikationerna/rapporterna genomgår en peer-review granskning som inte ligger långt efter en seriös internationell akademisk tidskrift.
Alla som skrivit en bok vet hur lång sträckan är från det att man tror att manus är klar tills det finns i tryck. Detta var inget undantag från den regeln, men nu finns i vart fall hela rapporten i tryck. Den är färdig. I nuläget finns den för nedladdning men kommer från tryckeriet inom kort.
Förhoppningen är att rapporten skall hjälpa handläggare, konsulter, exploatörer att göra kulturmiljöanalysen vid vindkraftetableringar så bra och relevant som möjligt. En sådan sak som är viktig att göra rätt är att inventera tillräckligt stora ytor där kraftverken skall stå. I grafen nedan har jag med mörkblå markeringar plockat mkb-uppgifter om hur stor yta varje enskilt kraftverk kräver. De ljusblå markeringarna visar faktiskt ianspråktagen yta från ett 20-tal gps-inmätta vindkraftetverk. Det vi avser med ianspråktagen yta är all den yta som avbanats, schaktats, jämnats ut, fyllts ut, sprängts, hårdgjorts eller på annat sätt påverkats rent fysiskt. I detta sammanhang är det viktigt att notera att bolagen själva enbart avser den plana yta man kan köra med maskiner på, vilket ur kulturmiljöhänseende är totalt irrelevant.

Rapporten täcker in flera olika perspektiv eller aspekter på begreppen kulturmiljö och kulturarv. För att tydliggöra att konsultens kompetens påverkar slutresultatet så har vi studerat ett antal vindkraftetableringar ur fyra olika perspektiv:
  • Arkeologi/fornlämningar
  • Bebyggelseantikvariskt perspektiv
  • Kulturgeografiskt perspektiv
  • Biologiskt kulturarv
Här hittar ni rapporten och bilagan som pdf filer:
Rapport (2,5 mb)
Bilaga med tematiska fördjupningar (11 mb)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.