fredag 22 februari 2013

Ny datering från Skrea KyrkbjärDen daterade härdden
 i förgrunden
I oktober 2012 avslutades slutundersökningen av Skrea 225, en plats med i huvudsak lämningar från förromersk järnålder. Dessa lämningar bestod framförallt av gravar och rester av s.k. kulthus. I anslutning till dessa hus fanns ett omfattande system av diken och rännor. Ett övergripande spörsmål har varit hur gamla dessa har varit, om de skall knytas till de förhistoriska kulthusen eller till de närliggande medeltida lämningarna. Det mest har talat för det förstnämnda, då det ej påträffats några yngre fynd i rännorna, samt att de kantats av stora härdar och kokgropar som oftast är från brons eller tidig järnålder. Mycket möda lades på att hitta någon daterbart material ifrån något tidsslutet sammanhang som kunde ge en datering till dessa ränn- och dikessystem. Sista veckan av grävningen påträffades slutligen en härd i botten på i av de största och djupaste dikena. Varför man eldat just där är något av en gåta, men man kan skänka en tacksamhetens tanke till dem som gjort det eftersom det gav oss möjlighet att C14-datera diket. Dateringen från härden landade på mellan 1310 – 1120 BC, vilket gör att detta dike kan dateras till mellersta bronsåldern. Det daterade diket överlagrar i sin tur ett flertal andra strukturer. Sammantaget visar detta att fornlämningen i Skrea utgör en sammansatt och komplicerad förhistorisk miljö som är tämligen ovanlig. När nu rännorna och dikena visat sig vara samtida med kulthusen öppnar det upp för ett bredare tolkningsperspektiv.


Plan över rännorna och husen. bilden till höger visar hur
den daterade rännan kröker förbi en kokgropInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.