tisdag 4 september 2012

Kulthus och Gravar på Skrea Kyrkbjär

Vi har nu schaktat i en vecka på Skrea kyrkbjär. Sakta med säkert har jorden avtäckts och frilagt de underliggande lämningarna. Efter en något förvirrande inledning, där vi inte riktigt förstod oss på de lämningar som vi hittade, klarnade bilden snabbt och fornlämningen visade sig innehålla mycket spännande och ovanliga strukturer.  En stor mängd diken och rännor har schaktats fram och i anslutning till dessa har det påträffats ett flertal gravar i form av brandgravar. Detta är i sig själv mycket intressant, men platsen har bjudit på ytterligare överraskningar.  Rännorna har visat sig utgöra kanterna på åtminstone två s.k. kulthus, sannolikt från förromersk järnålder, v.s  något äldre än 2000 år. Kulthusen är tämligen olika varandra, varför man kan spekulera i att de utgör resterna av två från varandra separerade rituella sammanhang. Vidare undersökning  får närmare klargöra om så är fallet. Det som är gemensamt för dem är att de båda har gravar som i någon mening är i direkt relation till husens konstruktion. Det större huset har gravar i den västra husrännan, medan det mindre huset (se bilden) har en grav i sitt ena hörne.
Under veckan inleds nu det komplicerade arbetet att försöka separera de olika faserna från varandra. Vidare skall ett par gravar undersökas för att ge en bild av brandgravarnas morfologi och diversitet. Vi är ännu i början av undersökningen och mycket finns att upptäcka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.