fredag 22 februari 2013

Ny datering från Skrea KyrkbjärDen daterade härdden
 i förgrunden
I oktober 2012 avslutades slutundersökningen av Skrea 225, en plats med i huvudsak lämningar från förromersk järnålder. Dessa lämningar bestod framförallt av gravar och rester av s.k. kulthus. I anslutning till dessa hus fanns ett omfattande system av diken och rännor. Ett övergripande spörsmål har varit hur gamla dessa har varit, om de skall knytas till de förhistoriska kulthusen eller till de närliggande medeltida lämningarna. Det mest har talat för det förstnämnda, då det ej påträffats några yngre fynd i rännorna, samt att de kantats av stora härdar och kokgropar som oftast är från brons eller tidig järnålder. Mycket möda lades på att hitta någon daterbart material ifrån något tidsslutet sammanhang som kunde ge en datering till dessa ränn- och dikessystem. Sista veckan av grävningen påträffades slutligen en härd i botten på i av de största och djupaste dikena. Varför man eldat just där är något av en gåta, men man kan skänka en tacksamhetens tanke till dem som gjort det eftersom det gav oss möjlighet att C14-datera diket. Dateringen från härden landade på mellan 1310 – 1120 BC, vilket gör att detta dike kan dateras till mellersta bronsåldern. Det daterade diket överlagrar i sin tur ett flertal andra strukturer. Sammantaget visar detta att fornlämningen i Skrea utgör en sammansatt och komplicerad förhistorisk miljö som är tämligen ovanlig. När nu rännorna och dikena visat sig vara samtida med kulthusen öppnar det upp för ett bredare tolkningsperspektiv.


Plan över rännorna och husen. bilden till höger visar hur
den daterade rännan kröker förbi en kokgroptorsdag 21 februari 2013

Gammalt fynd vänder på steken

Undersökningarna på Varbergs fästning drar nu igång igen, med grävning av provgropar i Västra längans källare.Spännande kulturlager väntar i ett område, som tillhör borgens äldsta delar från 1200-talet. Redan efter några få grävtag, gör Stina ett roligt fynd, troligen delar av en spättvändare.


Denna medeltida grillvariant användes i borgens kök, och bestod av två uppställda tegelplattor med flera små hål i. Mellan plattorna placerade sedan spätt för grillning över öppen eld.
Dekoren på plattan indikerar 1300-tal.

Hjärt- lungräddning och första hjälpen

De senaste veckorna så har personalen på Kulturmiljö Halland i omgångar varit iväg på en halvdagsutbildning. Det är en utbildning som så många i samhället som möjligt borde ha i färskt minne.
Det handlade om hjärt- lungräddning och första hjälpen L-ABCDE. L i bokstavskombinationen står för (livsfarligt) läge, dvs hur säker är platsen? Att starta första hjälpen mitt på en motorväg är ju inte så smart, då är det bättre att ändra läget och ta sig och patienten till vägkanten. De övriga bokstäverna står för:
  • A = Airway and cervical control. Skapa fri luftväg och stabilisera halsryggen.Inget får sitta i vägen för att patienten ska kunna andas.
  • B = Breathing. Andning. SE, LYSSNA, KÄNN och bedöm om den skadade andas och om andningen är tillräcklig.
  • C = Circulation and bleeding. Finns någon yttre blödning? Kan inre blödning misstänkas? Hur är pulsen?
  • D = Disability. Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.
  • E = Expose and protect from the environment. Exponera och skydda mot omgivningen. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador. Skydda mot nedkylning 
Det var några år sedan jag var på en sådan utbildning i jobbet senast. Mycket satt fortfarande kvar i såväl muskel som intellektuellt minne men där fanns detaljer och rutiner som definitivt behövde upprepas. Något som definitivt var nytt för mig (och många av kollegorna) var att få bekanta sig med defibrillator.

En stor skillnad mot en annan första hjälpenutbildning jag gick nyligen var att det inte sades ett ord om skottskador, lungkollaps och kroppens fysiska chocktillstånd, men den utbildningen gällde ju jakthundar så skillnaden är egentligen inte så förvånande.

onsdag 20 februari 2013

Närmare slutet än början

Under ett par års tid har vi arbetat med ett vindkraftprojekt åt Naturvårdsverket. Nu är det nästan i mål. Vi fick just slutkorr på rapportbilagan.

måndag 18 februari 2013

Två inspirerande seminarier

Vissa veckor är intressantare än andra. Förra veckan var en sådan. Och då berodde det inte på att ungarna hade sportlov utan för att jag var på två givande seminarier.

Det första arrangerades av institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och hette Settlements, Burials and Society - the Iron Age Context in Western Sweden. I någon mån kan man se seminariet som en fortsättning på det sedan 15 år avsomnade nätverket kring järnåldersbebyggelse, ett nätverk som Lise Bender Jörgensen var drivande i under sin tid som forskarassistent på institutionen. Seminariet inleddes med en gedigen och synnerligen intressant föreläsning av Julia Koch om den klassiska gravhögen Magdalenenberg. Genom bland annat isotopanalyser av de mänskliga benen kan man visa hur stor rörligheten var bland Hallstatt-kulturens elit. Inspirerande men samtidigt något som får en att reflektera över i vilken utsträckning norden i ett europeiskt perspektiv bör betraktas som en periferi under denna tid. Därefter följde ett halvdussin redovisningar av västsvenska material, dessa var intressanta men bleknade något i jämförelse med det inledande föredraget....

Det andra arrangemanget jag tänker på var ett om viltet och viltförvaltningens historia. Det ägde rum på KTH. Seminariet hade några olika syften, dels att samla människor intresserade av dessa frågor för att möjliggöra framtida nätverkande och dels sondera intresset för att skriva en bok på temat. Fjorton olika korta presentationer hanns med. Dessa spände från rena arkeologiska (en presentation av min halländska bendatabas) och historiska (t.ex. skogsbete och djurgårdar) perspektiv till juridik (tjuvjakt) och idéer kring återinförande av utdöd fauna och hur det påverkar biotoper och biologisk mångfald. Spretigt men stimulerande start på något spännande vill jag nog definiera det hela som.

Nu väntar åter vardagen med därtill hörande ärendehantering och rapportskrivning.