torsdag 23 juni 2011

En hälsning från vikingatiden?


Ibland påträffar arkeologen märkvärdiga ting som inte alltid är så lätta att tolka och den kännande blicken kanske inte alltid är så väl utvecklad som denne vill tro. Exempelvis lär ett vädurshuvud i bränd lera från förromersk järnålder blivit liggande såsom en slags maskot i en arbetsbod i Malmö innan man kom på att det kanske var något speciellt med det i alla fall (obekräftat rykte som gärna får dementeras). I ett annat fall i småland skall två koppararmringar från sen bondestenålder tolkats såsom recent metallskrot under utgrävningen, innan någon fick upp ögonen för dem och insåg vad det var. Liknande exempel finns i mångfald, det gemensamma för dem är att föremål som misstolkas alltid är ovanliga och i vissa fall unika. Arkeologens kännar- blick är lika ovan vid att se det den inte tidigare sett som vem som helst annans.

Med detta resonemang som bakgrund kan jag nu berätta att jag registrerat ett föremål från Stafsingen såsom ”sänke” av bergart. Sänket är drygt 10 cm långt och avbrutet vid basen, så det har sannolikt varit betydligt längre. Föremålet är påträffat i Stafsinge utanför Falkenberg, där vi grävde delar av en vikingatida boplats sommaren 2010, närmare bestämt i ett grophus som även i övrigt var rikt på fynd. Vid registreringstillfället började jag betrakta föremålet lite förstrött och hajade till av det faktum att det var aktivt format för att få mjuka, rundade former, samt att man hade valt att inte fullfölja linjerna som annars är karakteristiskt för sänken. Kanske är det så att det är en liten statyett av…. ja vad då? Vi öppnar härmed frågan för en omröstning i spalten till höger.

onsdag 22 juni 2011

Maffiadåd 5000 f.kr.

Krossade knäskålar - typisk maffiametod


Innan cementen uppfanns fick man nöja sig med stenar kring fötterna på de som skulle sänkas i närmaste lagun och för evigt försvinna.

Här har vi bevisen. Kulturmiljö Halland observerade dem igår, under sitt besök i Danmark. Maffian har sina rötter på Själland, inte Sicilien. Ovan kan ni med egna ögon skåda maffians brutala metoder en mörk natt för 7000 år sedan. Först har knäskålarna krossats . Sedan har man fäst stenar vid den dödes fötter och sänkt honom. För givetvis är det en man. En kraftigt byggd man - typisk "torped-typ" - berättar våra anonyma källor.

måndag 20 juni 2011

Dagens METRO - nya perspektiv

I dagens METRO fanns en liten artikel om svenskens glassätande. Tydligen konsumeras det glass för i runda svängar 840 miljoner kr varje år i Sverige. Det är ungefär 20.000 prisbasbelopp. Och för att få en arkeologisk koppling så kan man konstatera att det motsvarar lite drygt 4 årsverken exploateringsarkeologi...

måndag 13 juni 2011

Kommentarsgranskning

Eftersom det börjat dyka upp en del spam bland kommentarerna så har vi nu infört granskning av kommentarer innan publicering. Eftersom det är fältsäsong och semestertider så finns det en risk att det kan ta någon dag eller två innan kommentarer läggs upp.

torsdag 9 juni 2011

Nationella mål för kulturmiljösektorn

Tidigare fanns ett antal nationella mål för kulturmiljöområdet, de var:

  • Ett hållbart och försvarat kulturarv.
  • Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som drivande kraft i omställningen.
  • Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för de egna kulturmiljöerna, nationellt och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Det första målet är ganska enkelt, det kan man förhålla sig näst intill instrumentell till. Det handlar i princip om att tillämpa den befintliga lagstiftningen. Vår lagstiftning är stark, den springande punkten är resurser och att tillämpningen av lagen skiljer sig åt mellan olika delar av vårt land. Punkt två och tre på listan är knivigare. De kräver ett helt annat arbetssätt än det som kulturarvsförvaltningen tillämpar i Sverige idag. Kulturpolitiken har sedan dess skrivits om, relevanta mål för kulturarvet och kulturmiljön står nu snarare att finna bland de nationella miljömålen än bland målen för kultursektorn. Målen för kulturmiljöområdet finner man under följande nationella miljömål (Miljömålsportalen):

Det första miljömålet, begränsad klimatpåverkan, har indirekt med kulturarvet att göra. Ett förändrat klimat påverkar som vi kommer att se kulturarvet. Påverkan är såväl positiv som negativ, men sannolikt mest negativ.

Det andra miljömålet, frisk luft, har en kulturarvsrelaterad indikator: påverkan på runinskrifter. I snitt 93% av runorna var intakta vid det första dokumentationstillfället. Vid en nylig uppföljning var bara 81% intakta.

Det tredje miljömålet, bara naturlig försurning har även det runinskrifter som indikator. Det har ytterligare en kulturarvsindikator, nedbrytning av arkeologiskt material i jord.

Det tolfte miljömålet, levande skogar har en tydlig kulturarvsindikator: andel skadade fornlämningar vid skogsbruksåtgärder. Tendensen är oroväckande.

Det trettonde miljömålet, ett rikt odlingslandskap har även det en kulturarvsindikator: kulturspår i odlingsmark.

Det femtonde miljömålet, god bebygd miljö har flera kulturarvsindikatorer: antikvarisk kompetens; byggnadsminnen; planering kulturmiljö. Det sistnämnda är kanske det som är mest oroande. Andelen kommuner som har planer för kulturmiljön är minskande.