tisdag 26 mars 2013

Om vindkraft och kulturmiljö


Under ett par års tid drev Kulturmiljö Halland i samarbete med bland annat Jönköpings läns museum ett projekt om vindkraft & kulturmiljö. Projektet finansierades genom medel från Energimyndigheten i ett forskningsprogram som administrerades av Naturvårdsverket. Ambitionsnivån i forskningsprogrammet är hög, publikationerna/rapporterna genomgår en peer-review granskning som inte ligger långt efter en seriös internationell akademisk tidskrift.
Alla som skrivit en bok vet hur lång sträckan är från det att man tror att manus är klar tills det finns i tryck. Detta var inget undantag från den regeln, men nu finns i vart fall hela rapporten i tryck. Den är färdig. I nuläget finns den för nedladdning men kommer från tryckeriet inom kort.
Förhoppningen är att rapporten skall hjälpa handläggare, konsulter, exploatörer att göra kulturmiljöanalysen vid vindkraftetableringar så bra och relevant som möjligt. En sådan sak som är viktig att göra rätt är att inventera tillräckligt stora ytor där kraftverken skall stå. I grafen nedan har jag med mörkblå markeringar plockat mkb-uppgifter om hur stor yta varje enskilt kraftverk kräver. De ljusblå markeringarna visar faktiskt ianspråktagen yta från ett 20-tal gps-inmätta vindkraftetverk. Det vi avser med ianspråktagen yta är all den yta som avbanats, schaktats, jämnats ut, fyllts ut, sprängts, hårdgjorts eller på annat sätt påverkats rent fysiskt. I detta sammanhang är det viktigt att notera att bolagen själva enbart avser den plana yta man kan köra med maskiner på, vilket ur kulturmiljöhänseende är totalt irrelevant.

Rapporten täcker in flera olika perspektiv eller aspekter på begreppen kulturmiljö och kulturarv. För att tydliggöra att konsultens kompetens påverkar slutresultatet så har vi studerat ett antal vindkraftetableringar ur fyra olika perspektiv:
  • Arkeologi/fornlämningar
  • Bebyggelseantikvariskt perspektiv
  • Kulturgeografiskt perspektiv
  • Biologiskt kulturarv
Här hittar ni rapporten och bilagan som pdf filer:
Rapport (2,5 mb)
Bilaga med tematiska fördjupningar (11 mb)

torsdag 7 mars 2013

Inbjudan till DIGIKULT - en konferens om kulturarv på nätet i Göteborg, den 10-11 april 2013


Sverige arbetar för att bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Nu ordnar vi en praktiskt inriktad konferens om kulturarv på nätet. Under fyra temaområden – e-förvaltning, digitalisering, publicering och delaktighet – kan du ta del av den snabba utveckling som sker inom IT/kulturarvsområdet med många intressanta och konkreta exempel.

 

Den 10 och 11 april 2013. Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2, Göteborg. Mer information och anmälan hittar du på www.digikult.se

Passa på att anmäla er innan 15 mars för att erhålla den lägre konferensavgiften.

 

Huvudarrangörer av DIGIKULT är Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionens ABM-sektor och Wikimedia Sverige.

 

Med vänlig hälsning

 

Karolina von Mentzer, Henrik Zedig, Mats Herklint

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Herklint, mats.herklint@lansstyrelsen.se, 010-2244558, 0701-805263

Henrik Zedig, henrik.zedig@lansstyrelsen.se, 010-2244559, 0736-605269

 

tisdag 5 mars 2013

Seminarie kring grophus 19 april

Grubehuse i vikingetid og tidlig middelalder

Fredag 19. april, Auditorium 5, Moesgård
Grubehuset er som anlægstype ofte påtruffet på udgravninger af pladser fra vikingetid og tidlig middelalder, og særligt i de senere år er undersøgelses- og publiceringsniveauet intensiveret. Årets Middelaldertræf vil søge at sondere, hvad status er for udforskningen af grubehusene. Hvad kan de som enkeltanlæg sige om form og funktion, og hvad kan de som samlet anlægstype give af bidrag til undersøgelsen af regionale variationer, håndværksorganisation og urbanisering i overgangen fra vikingetid til middelalder?


PROGRAM
09.30-10.00: Registrering og kaffe
10.00-10.10: Velkomst
10.10-10.40: Janne Krøtel, museumsinspektør, Museet på Sønderskov: Vikingetidens grubehuse – form, konstruktion og typologi
10.40-11.10: Karin Poulsen, arkæolog, Moesgård Museum: Grubehusene i Aarhus
11.10-11.30: Pause
11.30-12.00: Christian Vrængmose Jensen, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum: Grubehuse i Aalborg. ”Urbane” eller ”præurbane”?
12.00-12.30: Renée Enevold, pollenanalytiker, Moesgård Museum: Farvespor i grubehuse
12.30-13.15: Frokost
13.15-13.45: Årsmøde
13.45-14.15: Dorthe Horn Christensen, arkæolog, Horsens Museum: Grubehusene ved Hatting
14.15-14.40: Pause
14.40-15.10: Lone Gebauer Thomsen, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet: Vævehytter? Grubehuse set i relation til tekstilproduktion
15.10-15.40: Jens Ulriksen, museumsinspektør, Roskilde Museum: Sjællandske grubehuse fra anløbspladser og gårde
15.40-16.00: Opsamling og diskussion

Anmälan
http://www.middelaldernyhedsbrev.dk/trf 

Vendel- och vikingatida gravfält i Söndrums kyrkby

Nu finns rapporten kring undersökningen av gravfältet Stegelhögen i Söndrums socken (Raä 5) utlagd för nedladdning. Undersökningen föranleddes av att ett parti av gravfältet hade skadats till följd av olovlig schaktning och överhöljning. De undersökta gravarna dateras till vendeltid och vikingatid och är således samtida med den boplats som undersöktes sommaren 2005 omedelbart invid gravfältet .

Fynden utgörs bland annat av glaspärlor, en järnkniv och ett ringbrynjefragment. Flera av de gravlagda har begravts tillsammans med hundar, men ben av får/get, nöt och häst har också identifierats.
De enda synliga lämningarna av gravfältet utgörs idag av en hög och två resta stenar norr om Tylösandsvägen, samt en sten på sydsidan som upptäcktes i samband med undersökningen och restes på nytt efter avslutad grävning. Det står dock klart att gravfältet ursprungligen har varit avsevärt mer omfattande. Till dags dato har nu nitton gravar - brandflak, brandgropar och urnegravar - undersökts och baserat på denna siffra i kombination med samlad undersökt yta är det inte omöjligt att bortåt 150-200 Söndrumsbor har lagts till sin sista vila på platsen.