onsdag 27 april 2011

N-TAG i Kalmar

I tisdags startade Nordic TAG 2011.Denna gång i Kalmar, arrangerat av Linné-universitetet och med temat multudisciplinary archaeology. Jag hade tänkt att vara med på hela konferensen men det blev bara en dag. Hade planerat ett föredrag men fick göra ett inhopp så det blev till slut två föredrag på sessionen combining facts - eco-facts as artefacts (eller vad den nu hette). En intressant session med allt ifrån musikinstrument (soundscapes) via ben till hamlade träd. Självklart stod jag för det sistnämnda....

Det jag pratade om var:

1/ Biologiskt kulturarv. Detta inlägg var en del av projektet Vindkraft och kulturmiljö som Kulturmiljö Halland driver. Tanken med inlägget var att uppmärksamma växter (biologiskt kulturarv) som en fullt dokumenterbar rest vilken berättar om hur landskap tidigare utnyttjats. Framför allt är infallsvinkeln användbar vid vindkraftetableringar då man ofta nöjer sig med att konstatera att det i de historiska källmaterialen nämns att det aktuella området brukats som utmark, men man lyfter inte fram några fysiska belägg för detta.

2/ Hallands djurliv genom tiderna. En presentation av en djurbensdatabas jag sammanställt. Databasen täcker in de flesta djurben som hittats vid arkeologiska undersökningar i Halland.

Överlag var dagen trevlig. Jag grämer mig att jag inte kunde vara med längre än vad jag var, men det kommer fler konferenser i framtiden!

torsdag 14 april 2011

Meddelande från Kina

Jag fick precis ett mail från en kollega som befinner sig på konferens i Kina. Jag tar mig friheten att återge hela mailet eftersom det indirekt berör grundläggande yttranderättsliga och demokratiska frågor. Företeelser där Kina, ur ett västeuropeiskt perspektiv, har en del övrigt att önska:

Tjena.
har kommer ett litet medelande fran Kina. Hitentills har det varit ett tamligen speckat schema utan mycket pauser, men med mycket jetlagg. Jag har tyvarr inte kunnat uppdatera mig pa bloggen eftersom den av nagon dunkel anledning ar blockerad. Samma galler for facebook, sa jag kan inte komunicera med det heller. Jagh tror dock vi vantar med inlagg pa bloggen tills vi ar tillbaka, det blir nog lite konstigt annars. Mojligen kan du skriva att de utsanda sett manga intressanta foredrag, samt nogra mindre intressanta. Under tecknad vill framhall tjejerna fra Taiwan som glatt pratade om gisdata som illustration for massutrotningsprocesser 70 000 fore var tid. Annars sa kan vi val vanta med inlagg. Nu maste jag sluta, det ar ko till dessa datorer. Ses pa tisdag.

Ds 2011:6: Ökad konkurrens på det uppdragsarkelogiska området

Ingen arkeologiskt intresserad person har väl missat att Ds 2011:6: Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området ligger ute på remiss. Remissen har gått ut till 110 remissinstanser vilka bjudits in att besvara den. Därtill kan det noteras att det är en demokratisk rättighet att även som privatperson besvara en remiss. Det har jag gjort. Nedan återges sammanfattningen av mitt remissvar. Det finns många andra punkter att ta upp och diskutera men jag har bara haft tid att behandla dessa sex. Notera att remissvaren är mina personliga och inte speglar Kulturmiljö Hallands syn på det hela, Kulturmiljö Halland har heller inte fått handlingen på remiss.
/ Leif Häggström

Utgångspunkten för remissen är att det inom det uppdragsarkeologiska området skall råda effektiv konkurrens och finnas en mångfald aktörer. Jag hävdar att det med hänsyn taget till Sveriges specifika fornlämningsbestånd och exploateringstryck råder en effektiv konkurrens och en mångfald aktörer. Lagändringsförslaget är därför inte bara onödigt utan direkt skadligt för såväl kulturarvet som de inblandade aktörerna och bör därför avfärdas. Detta hade upptäckts om en djuplodande konsekvensanalys av lagförslaget gjorts av experter på förhand.

Detta remissvar kan sammanfattas i följande delpunkter:

1/ Marknaden, som omsätter ca 200 miljoner kr årligen, är redan idag liten för de ca 40 aktiva utförare som finns. Allt för få företag har idag tillräcklig omsättning för att upprätthålla en kritisk massa.

2/ Erfarenheter från England visar att ohälsotalen ökar, arbetsmiljön blir sämre och anställningarna otryggare för de utförande arkeologerna vid fri konkurrens på det uppdragsarkeologiska området.

3/ Kunskapsåterföringen till forskarsamhället och den intresserade allmänheten kommer att minska då vetenskapliga studier visar att offentliga utförare är bättre på att sprida kunskap och vetenskapliga resultat än små privata utförare.

4/ Demokrati, kulturarvet tillhör oss alla men vid fri konkurrens och än mer slimmade budgetar är risken stor att återförandet av kunskap till lokalsamhället går förlorad eller helt enkelt negligeras.

5/ Generell visavi specifik kunskap. Redan idag märks en tendens att billiga anbud som innebär ett verifierande av redan känd kunskap har större chans att väljas än anbud präglade av ett nytänkande som kan ställa rådande kunskap i ny dager. Denna tendens löper stor risk att förstärkas om företagaren själv får välja utförare. Tendensen är såväl samhällsekonomiskt som kulturhistoriskt mycket dålig.

6/ Säkrandet av arkeologisk data vid konkurs. Detta har visat sig vara ett stort problem internationellt och det måste utarbetas en genomtänkt handlingsplan för denna risk, en plan som träder i kraft samtidigt som ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin. Risken för dokumentationen stiger ju fler utförare det finns på ”marknaden”. Redan nu finns tydliga problem hos vissa utförare.

måndag 11 april 2011

SJ och KML?

De senaste dagarna har det pratats en del om SJ i media. Detta beror på Ulf Adelsohns uttalanden i samband med att han avgick som ordförande i SJs styrelse. Han uttryckte kritik mot hur konkurrensen tillämpas på området järnväg och tågtrafik. Detta fick Peter Hjörne att skriva följande ord i ledaren i GP i helgen (GP är för övrigt oberoende liberal):
Konkurrens är bra och monopol för det mesta av ondo. Så lyder huvudregeln. Det betyder emellertid inte att man inte kan och skall göra undantag. SJ borde vara ett sådant undantag.
SJ hade lika gärna kunnat bytas ut mot uppdragsarkeologi. Så anser i alla fall jag ju mer jag sätter mig in i effekterna av fri konkurrens på det uppdragsarkeologiska området. Effekterna så som de blivit i de länder där fri konkurrens råder.

Det finns fortfarande tid att svara på remissen angående ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området.

KMH över världen

I morgon startar 2011 års CAA möte, denna gång i Beijing, Kina. Vi har två representanter på plats, Ola Kadefors och Anders Håkanson. Det bizarra är att, om man bara ser till rese-, hotell- och konferenskostnaden, så gick det i princip på ett ut att skicka medarbetare till Kina som till att skicka dem till Oslo på EAA-mötet i höst. Så när medarbetarna själva fick välja var valet givet....

Två andra medarbetare, Linn Mattsson och Stina Tegnhed, är i fält. Det gör att vi bara är halv styrka på kontoret dessa dagar. Mindre kaffe för mig att koka med andra ord - det är trots allt min kaffevecka.....
/ Leif

torsdag 7 april 2011

Skäggig man i Stafsinge nu åldersbestämd!


Sedan vi i somras var i Stafsinge och tog bort den äldre vägen vid Stafsinge gamla kyrkoruin, så har vi funderat över det lilla silvermyntet som Jonas Paulsson detekterade fram i inledningen av undersökningen. Myntet är klippt på mitten, i ögonhöjd på en skäggig man i profil. Av mannen kan anas en bastant näsa och profilerade läppar samt ett öra. Figuren inramas av täta cirklar. Myntet har nu blivit daterat av Kenneth Jonsson, professor i numismatik vid Stockholms universitet, och det visade sig att Jonas Paulssons fältdatering (”silvermynt…. nordtyskt… ca 900-tal… tror jag”) stämde tämligen väl. Myntet är en kölnefterprägling, sannolikt gjord i Nijmegen någon gång mellan 1002-1024. Gubben ifråga är Heinrich II, från början tysk kung i Mainz, men sedermera kejsare i det tysk-Romerska riket då han även lyckades bli kung över Italien. Myntet är således från senare delen av vikingatiden, vilket väl stämmer överens med övriga fynd på platsen. Vid samma plats påträffades även en klippt arabisk dinar, vilken dock kräver viss konservering för att närmar kunna bestämmas. Vi återkommer i frågan längre fram.

onsdag 6 april 2011

Rösta på din halländska favoritfornlämning

Nu kan man rösta på sin halländska favoritfornlämning. Omröstningen finns här på bloggen, i spalten till höger.

Skynda rösta, tiden är begränsad!

måndag 4 april 2011

Lästips: arkeologins obeständighet

Vad händer med arkeologin när samhällets ekonomi krisar?

Detta, och andra baksidor av kommersiellt bedriven arkeologi, diskuterades på en EAA-session härom året. Publikationen finns som pdf.